Gratis verzending vanaf €20,- in Nederland
Gratis verzending vanaf €20,- in Nederland
Informatie

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Blink – voor abonnementen en producten

Deze algemene voorwaarden omschrijven onder welke voorwaarden Blink Abonnementen, Licenties en Producten leveren.

Wild van Freek
Indien u een Abonnement of Product van Wild van Freek bestelt, komt er een overeenkomst tussen Wild van Freek en u tot stand. Op de uitvoering van de overeenkomst tussen Wild van Freek en u zijn de algemene voorwaarden van Wild van Freek van toepassing.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Abonnement: periodieke levering van (één van) de door Blink uitgegeven Tijdschrift(en).
Abonnementsgeld: het bedrag dat Afnemer per Betaalperiode betaalt voor het Abonnement.
Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnement afsluit of een Licentie of Product bestelt.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zoals laatst gewijzigd per 1 juli 2023.
Bedrijfsgeheimen: alle informatie die geheel of gedeeltelijk niet bekend is buiten Blink of niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is buiten Blink voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie.
Bestelling: een door Afnemer elektronisch, Schriftelijk of telefonisch afgesloten bestelling van een Abonnement en/of Licentie en/of Product.
Betaalperiode: de periode waarover het verschuldigde Abonnementsgeld door Afnemer betaald dient te worden.
Blink: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blink Uitgevers B.V., statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch en kantoorhoudende aan Willemsplein 2-4 te (5211 AK) ‘s-Hertogenbosch ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17260620 met BTW nummer: NL 821219728 B01.
Content: alle werken, teksten, gegevens, informatie of digitale versies daarvan of andere (digitale) materialen inclusief beeldmateriaal die door Blink uitgegeven, medegedeeld of ter beschikking worden gesteld.
IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, aan het auteursrecht naburige rechten van uitvoerend kunstenaars, producenten van beeld- of geluidsopnames en omroeporganisaties, merkrechten, handelsnaamrechten en databankrechten alsmede rechten op Bedrijfsgeheimen en knowhow.
Klantenservice: de Klantenservice van Blink.
Telefoonnummer: +31 (0)73 85 000 33
E-mailadres: klantenservice@blink.nl
Postadres: Postbus 380, 5201 AJ, ‘s-Hertogenbosch
Licentie: een Overeenkomst tot het gebruiken van de Pica Lesmethode.
Overeenkomst: iedere overeenkomst betreffende de levering van een Abonnement en/of een Product en/of het gebruik van de Pica Lesmethode tussen Blink en Afnemer met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop.
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Pica Lesmethode: alle door Blink aangeboden Content voor een typecursus, die uitsluitend op afstand (digitaal) wordt aangeboden.
Product: alle door Blink aangeboden Content, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Blink en Afnemer, waaronder – maar niet beperkt tot – Welkomstgeschenken, Tijdschriften, zomer- en winterboeken en alle overige merchandise.
Schriftelijk: zowel op papier als ook per e-mail of ander elektronisch medium.
Tijdschrift: alle bestaande en toekomstige gedrukte tijdschriften of digitale uitgave(n) daarvan die door Blink worden uitgegeven.
Vertrouwelijke Informatie: alle informatie van vertrouwelijke aard waarover Partijen beschikken, waaronder (i) Persoonsgegevens en (ii) Bedrijfsgeheimen. Onder Vertrouwelijke Informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij of naderhand openbaar is geworden, of die de ontvangende Partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.
Webwinkel Blink: de webwinkel van Blink: www.blinkshop.nl.
Welkomstgeschenk: een geschenk dat een Afnemer bij aanvang van een (nieuw) Abonnement ontvangt.
Wild van Freek: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wild van Freek B.V., statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch en kantoorhoudende aan Willemsplein 2-4 te (5211 AK) ’s-Hertogenbosch ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66216087 met BTW nummer: NL 856446622 B01.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen e.d. van Blink, Bestellingen en op alle tussen Blink en Afnemer gesloten Overeenkomsten.
2.2 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden de Algemene Voorwaarden aan Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat de Bestelling telefonisch wordt geplaatst, kan Afnemer de Algemene Voorwaarden via de Webwinkel Blink downloaden of kosteloos opvragen via de Klantenservice.
2.3 Door het plaatsen van een Bestelling gaat Afnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden.
2.4 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.
2.5 Blink behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking op het moment dat deze worden gepubliceerd op de Website Blink en zijn vanaf dat moment van toepassing op de Overeenkomsten.
2.6 Indien een wijziging in de Algemene Voorwaarden een tegenstrijdigheid bevat ten opzichte van de Algemene Voorwaarden zoals die golden bij het plaatsen van de Bestelling, kan Afnemer zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. In geval van lopende Abonnementen en/of Licentie geldt tot het einde van de duur van het Abonnement en/of de Licentie toepasselijke bepaling die voor Afnemer het meest gunstig is.
2.7 Indien een Afnemer na verloop van de duur van een Abonnement geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid het Abonnement op te zeggen en er een nieuwe verlengingstermijn ingaat, zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Afnemer dient minimaal 18 jaar te zijn. Afnemers die jonger zijn dan 18 jaar dienen toestemming van een ouder of voogd te hebben.
3.2 Alle aanbiedingen van Blink zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen door Blink, tenzij anders vermeld in het aanbod.
3.3 Afnemers kunnen Bestellingen plaatsen via alle door Blink georganiseerde verkoopkanalen, waaronder elektronisch, telefonisch en Schriftelijk.
3.4 Een Overeenkomst komt tot stand door (i) Schriftelijke bevestiging, (ii) elektronische bevestiging, waaronder per e-mail, of (iii) aanvang van de uitvoering van een Bestelling door Blink.
3.5 Afnemer dient de aanvaarding van Blink op juistheid en volledigheid te controleren en dient geconstateerde afwijkingen direct aan Blink te melden.

4. Conformiteit
4.1 Blink staat ervoor in dat de Producten en de Pica Lesmethode voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
4.2 Blink streeft ernaar om de afbeeldingen en beschrijvingen in het aanbod zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Blink kan echter niet garanderen dat de kleuren en overige kenmerken die op de afbeeldingen ten aanzien van de Producten te zien zijn, exact overeenkomen met de werkelijkheid.
4.3 De genoemde prijzen van Abonnementen, de Licentie en de Producten, de Algemene Voorwaarden en de inhoud van de Overeenkomst die door Afnemer met Blink wordt aangegaan, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten.

5. Prijzen en betalingen
5.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.
5.2 Voor Welkomstgeschenken binnen Nederland en België geldt dat verzendkosten inclusief zijn, tenzij expliciet anders vermeld in het aanbod. Voor Producten geldt dat de verzendkosten exclusief zijn, tenzij expliciet anders vermeld in het aanbod.
5.3 Voor bezorging van Producten op adressen buiten Nederland en België worden mogelijk hogere verzendkosten berekend.
5.4 Blink behoudt zich het recht voor om reguliere prijswijzigingen door te voeren na automatische verlenging van een Abonnement. Dergelijke prijswijzigingen worden van tevoren gecommuniceerd via het colofon van het betreffende Tijdschrift.
5.5 Betaling van een Product en een Licentie geschiedt op de wijze die Afnemer heeft geaccepteerd bij het plaatsen van de Bestelling.
5.6 Betaling van een Abonnement geschiedt voorafgaand aan elke Betaalperiode op de wijze die Afnemer heeft geaccepteerd bij het plaatsen van de Bestelling.
5.7 Bij niet tijdige betaling wordt een betalingsherinnering gestuurd en kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht.
5.8 Indien de betaling van een Abonnement of een Licentie of een Product ook na aanmaning niet ontvangen is, is Blink gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Ook is Blink vanaf dat moment gerechtigd om de wettelijk toegestane incassokosten in rekeningen te brengen en/of de vordering uit handen te geven aan een incassobureau.

6. Welkomstgeschenken

6.1 Aanbiedingen ten behoeve van een Welkomstgeschenk zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende Welkomstgeschenk niet meer voorradig is, heeft Afnemer recht op een alternatief Welkomstgeschenk dan wel de betreffende korting, een en ander ter keuze van Afnemer.
6.2 Kortingsaanbiedingen en Welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien Afnemer het afgelopen half jaar geen Abonnement heeft gehad op het Tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting of Welkomstgeschenk.
6.3 Het Welkomstgeschenk wordt maximaal zes (6) weken na ontvangst van betaling van het Abonnementsgeld aan Afnemer verzonden. Indien de levering van het Welkomstgeschenk langer duurt, wordt Afnemer daarvan op de hoogte gesteld.
6.4 Het overschrijden van de leveringstermijn van een Welkomstgeschenk geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding dan wel ontbinding van de Overeenkomst.
6.5 Indien het Welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd dient Afnemer binnen twee (2) weken na ontvangst contact op te nemen met de Klantenservice.

7. Duur, wijziging en opzegging van een Abonnement
7.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor de in het aanbod vermelde duur en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd voor maximaal één (1) jaar, tenzij anders wordt vermeld in het aanbod. De automatische verlengingstermijn vindt plaats tegen het op dat moment geldende Abonnementsgeld.
7.2 Opzegging van een Abonnement na verlenging zoals bedoeld in artikel 7.1 kan met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Binnen de eerste termijn kan het Abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen termijn worden opgezegd. Afnemer moet Blink uiterlijk één (1) maand voor het aflopen van de eerste termijn berichten over deze opzegging.
7.3 Opzegging van een Abonnement kan via het op de Webwinkel Blink beschikbare formulier of via de Klantenservice telefonisch, per e-mail dan wel per post.
7.4 Wanneer een termijn waarvoor vooruit is betaald niet geheel wordt afgenomen door Afnemer kan Blink de daarmee gemoeide administratie- en verwerkingskosten (van € 3,50) in rekening brengen. Deze worden verrekend met het teveel betaalde Abonnementsgeld.
7.5 Een lopend Abonnement kan kosteloos worden omgezet in een ander Abonnement van Blink of Wild van Freek. Afnemer kan hiervoor terecht op de Webwinkel Blink of de webwinkel van Wild van Freek (www.webshop.wildvanfreek.nl) of contact opnemen met de Klantenservice.
7.6 Informatie over (de duur van) een Abonnement kan te allen tijde worden opgevraagd via de Klantenservice.

8. Levering
8.1 Blink neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het leveren van de Bestelling.
8.2 Indien een Bestelling onverhoopt niet, niet op tijd of beschadigd is aangekomen, neemt Afnemer zo snel mogelijk contact op met de Klantenservice.
8.3 Indien een Bestelling niet, niet op tijd of beschadigd is geleverd en Afnemer heeft de Klantenservice hiervan zo snel mogelijk bericht, wordt de Bestelling zo snel mogelijk nadat de Klantenservice het bericht van Afnemer hierover heeft ontvangen opnieuw opgestuurd.
8.4 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven, via het op de Webwinkel Blink beschikbare formulier of via de Klantenservice.
8.5 Indien de levering van een Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Blink zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend Product wordt geleverd. Bij vervangende Producten blijft het herroepingsrecht (artikel 10) van kracht. De kosten van de retourzending zijn bij een vervangend Product voor Blink.
8.6 Indien er geen vervangend Product kan worden geleverd, krijgt Afnemer daarvan ook bericht. De Bestelling komt in dat geval (geheel of gedeeltelijk) te vervallen en de reeds verrichte betalingen zullen worden teruggedraaid.
8.7 Blink behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, de uitgave van een Tijdschrift te stoppen. Blink is na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Afnemers van een Abonnement hebben recht op restitutie van het gedeelte van het vooruitbetaalde Abonnementsgeld waar geen levering tegenover heeft gestaan.

9. Herroepingsrecht
9.1 Afnemer heeft de mogelijkheid om een Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een termijn van veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product, het eerst geleverde nummer van het Tijdschrift of de toegang tot de Pica Lesmethode door Afnemer.
9.2 Tijdens deze termijn zal Afnemer zorgvuldig omgaan met de Producten, de verpakking en de labels. Afnemer zal deze slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het voldoet aan de specificaties uit het aanbod.
9.3 Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, neemt Afnemer binnen de termijn van veertien (14) dagen contact op met de Klantenservice om het retour aan te melden. Afnemer dient het herroepingsformulier in te vullen en stuurt het Product in originele staat en verpakking en conform de door Blink verstrekte redelijke en duidelijke instructies retour. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van Afnemer.
9.4 Blink dient uiterlijk binnen zes (6) weken, nadat het Product retour is ontvangen of de toegang tot de Pica Lesmethode aan Afnemer is ontzegd, over te gaan tot het terugstorten van het aankoopbedrag plus de (standaard) verzendkosten en eventuele andere kosten, zoals administratiekosten. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan Afnemer de Licentie of het Product heeft betaald. Indien Afnemer een deel van het Product niet retourneert, zullen geen verzendkosten worden vergoed.

10. Pica Lesmethode
10.1 Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor de Pica Lesmethode geldende vergoeding, verleent Blink aan Afnemer de Licentie voor het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Pica Lesmethode voor de duur van twee (2) jaar te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Onverminderd het overige in de Overeenkomst bepaalde, omvat de Licentie het recht om, conform de instructies en specificaties van Blink:
(i) op afstand toegang te krijgen tot de Content van de Pica Lesmethode;
(ii) de Content van de Pica Lesmethode in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren.
10.2 De Licentie is tevens van toepassing op door Blink ter beschikking gestelde nieuwe versies, aanvullingen of verbeteringen van de Pica Lesmethode, die door Blink periodiek en op eigen initiatief worden doorgevoerd of aan Afnemer ter beschikking worden gesteld of toegankelijk worden gemaakt.
10.3 Afnemer mag de Licentie niet in sublicentie geven.
10.4 Om gebruik te kunnen maken van de Pica Lesmethode heeft Afnemer een account en inloggegevens nodig. Anders dan door middel van een account zal Afnemer geen toegang verkrijgen – of een poging hiertoe doen – tot de Pica Lesmethode. Afnemer garandeert dat alle informatie in het kader van de registratie van het account, te allen tijde volledig, correct en up-to-date is. Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens. Afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Pica Lesmethode. Afnemer stelt Blink onmiddellijk Schriftelijk in kennis als Afnemer zich bewust wordt van onbevoegd gebruik van de inloggegevens of het account. Afnemer zal onmiddellijk en doelmatig actie ondernemen, bijvoorbeeld door de inloggegevens te wijzigen.
10.5 Blink spant zich ervoor in dat de Pica Lesmethode voldoet aan de Overeenkomst, maar Blink geeft geen garantie (i) omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik (ii) dat de Pica Lesmethode vrij is van gebreken, (iii) dat de informatie die Afnemer heeft gekregen als gevolg van het gebruik van de Pica Lesmethode nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn, en (iv) dat gebreken in de werking of functionaliteit van Pica Lesmethode te allen tijde zal worden gecorrigeerd.
10.6 De diplomagarantie wordt gegeven wanneer gedurende de betreffende Pica Lesmethode minimaal drie (3) dagen per week is geoefend en de aangeboden oefeningen op de juiste manier op een afgeplakt toetsenbord zijn gemaakt, tenzij er sprake is van ziekte of andere oorzaken van inactiviteit waarvan aan Blink Schriftelijk melding is gemaakt. Wanneer het examen de eerste keer niet wordt gehaald, dan wordt er een kosteloze herkansing aangeboden. Lukt het daarbij ook niet om de gestelde doelen te behalen, dan biedt Blink eenmalig en kosteloos extra oefenstof aan, waarna het examen nogmaals kan worden gemaakt.
10.7 Ieder gebruik van de Pica Lesmethode is voor risico en verantwoordelijkheid van Afnemer. De Pica Lesmethode wordt geleverd “as is” en “zoals beschikbaar”.
10.8 Afnemer garandeert dat hij de Pica Lesmethode niet zal gebruiken:
(i) op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Blink of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
(ii) in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.
10.9 Afnemer garandeert dat zijn infrastructuur voldoet aan de minimale eisen van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten opdat hij deugdelijk gebruik kan maken van de Pica Lesmethode. Afnemer zal geen activiteiten ondernemen die een belemmerende of verstorende werking hebben op (i) de Pica Lesmethode of (ii) de servers en netwerken die zijn verbonden aan de Pica Lesmethode. Afnemer dient alle nodige maatregelen te treffen om hardware, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.
10.10 Iedere download of op andere wijze verkrijgen van de inhoud en/of de resultaten door gebruik van de Pica Lesmethode, gebeurt op risico van Afnemer en Afnemer is als enige verantwoordelijk voor enige schade aan zijn infrastructuur of andere apparatuur of verlies van gegevens dat voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal.
10.11 Alle IE-rechten die rusten op en/of die voortvloeien uit de Pica Lesmethode berusten uitsluitend bij Blink en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen. Afnemer is niet gerechtigd enig onderdeel van de Pica Lesmethode alsmede de IE-rechten hierop te (her)gebruiken c.q. te exploiteren.
10.12 De Licentie kan niet tussentijds worden opgezegd of ontbonden door Afnemer.
10.13 Blink is gerechtigd de Licentie tussentijds op te zeggen indien (i) Afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, (ii) en vanaf het moment de Pica Lesmethode niet langer geleverd kan worden, (iii) de Pica Lesmethode uit de handel wordt genomen of anderszins niet meer beschikbaar is. Blink is gehouden Afnemer hierover tijdig Schriftelijk te informeren. In geval van opzegging als bedoeld onder (ii) in dit artikel heeft Afnemer recht op restitutie van het gedeelte van de vooruitbetaalde vergoeding waar geen levering tegenover heeft gestaan.
10.14 Indien de Licentie om welke reden dan ook eindigt, verplicht Afnemer zich om het gebruik van de Pica Lesmethode te staken en gestaakt te houden.

11. Privacy
11.1 Blink is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens die worden verzameld bij het ontvangst van Bestellingen en het aangaan van Overeenkomsten met als doel om i) uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst tussen Blink en Afnemer en ii) om een administratie bij te houden van alle Afnemers. Blink respecteert de privacy van haar Afnemers.
11.2 In het privacybeleid van Blink is onder meer vastgelegd hoe Blink omgaat met Persoonsgegevens van haar Afnemers en op welke rechten haar Afnemers hebben ten aanzien van de betreffende Persoonsgegevens.
11.3 Afnemer erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn of haar Persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en Afnemer gaat akkoord met het privacybeleid van Blink.

12. Klachtenregeling en geschillen
12.1 Bij vragen over een Bestelling of algemene vragen en bij klachten kan Afnemer contact opnemen met de Klantenservice.
12.2 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omgeschreven Schriftelijk worden ingediend bij de Klantenservice, binnen vier (4) weken nadat Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
12.3 Klachten die op de in artikel 12.2 omschreven wijze zijn ingediend bij Blink worden voor zover mogelijk binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, laat Blink dit binnen veertien (14) dagen weten, met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.4 Een klacht ontslaat Afnemer niet van de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder (tijdige) betaling van het Abonnementsgeld of vergoeding.
12.5 Blink zal adequaat en zorgvuldig omgaan met klachten van Afnemers. Indien Afnemer van mening is dat Blink deze doelstelling niet waarmaakt, stelt de directie van Blink het op prijs wanneer Afnemer Schriftelijk contact opneemt met haar. De contactgegevens van de directie zijn vindbaar via de Website Blink.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Blink is slechts aansprakelijk voor de door Afnemer geleden schade indien deze schade aan Blink is toe te rekenen of indien deze schade krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Blink komt.
13.2 Blink is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door Afnemer van enig door Blink geleverd Product of Licentie, tenzij Blink aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek dan wel in geval van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Blink.
13.3 Blink is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Blink gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Blink, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Blink, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
13.4 Blink is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan drie (3) maanden na de levering van de Bestelling is ontstaan en die niet binnen veertien (14) dagen na openbaring Schriftelijk aan Blink kenbaar is gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Blink Afnemer op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.
13.5 De totale aansprakelijkheid van Blink wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan Blink is betaald of betaald had moeten zijn voor het Abonnement, het Product of de Licentie. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Blink onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis meer dan het maximale bedrag dat de verzekeraar van Blink uitkeert in voorkomend geval. Voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor Blink gelden ook ten aanzien van enige garanties en vrijwaringsverplichtingen van Blink.
13.6 Het is Afnemer niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Blink aan Afnemer verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Blink en Afnemer.

14. Overige bepalingen
14.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Bestellingen, de Overeenkomst en al het gebruik van Content is Nederlands recht van toepassing.
14.2 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blink. Aan het geven van schriftelijke toestemming kan Blink voorwaarden verbinden.
14.3 Indien Blink op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.
14.4 Blink is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
14.5 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze Schriftelijk door een Partij zijn bevestigd.
14.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
14.7 Geschillen tussen Blink en Afnemer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Oost-Brabant.
14.8 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 juli 2023. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde algemene voorwaarden.